Allmänna villkor för arbetsgivare

Senast uppdaterad: 2018-05-25

Detta är ett avtal mellan Comstream AB, organisationsnummer 556945-8911 hädanefter ”Jobshark” och Kunden avseende nyttjande av Jobsharks tjänster, hädanefter ”Tjänsten”, för rekrytering av IT-personal.

För att använda Tjänsten, måste Kunden noggrant läsa den fullständiga texten och acceptera de nedan nämnda bestämmelserna.

 1. Allmänna förutsättningar
 2. Genom att använda Tjänsten får Kunden tillgång till arbetssökande kandidater, hädanefter ”Kandidater”, med CV och tillhörande kontaktuppgifter för en viss arbetsposition, hädanefter ”Position”, som registrerats via Tjänsten.

  Det är Kundens ansvar att förse Jobshark med en adekvat beskrivning av Positionen och övrig relevant information för Positionen så att Jobshark ska kunna presentera så lämpliga Kandidater som möjligt. Tjänsten får endast användas för Positioner som avser anställning direkt hos Kunden och Jobshark accepterar inte uppdrag från tredje part. Jobshark har rätt att neka en Position efter eget gottfinnande.

  Jobshark ska med bästa ansträngningar hitta lämpliga Kandidater åt Kunden för varje accepterad Position. Kunden ger härmed sitt medgivande till att Jobshark presenterar Positionen och grundläggande information om Kunden för möjliga Kandidater liksom att Positionen och grundläggande information om Kunden annonseras på Jobsharks jobbportal. Jobshark har också rätt att, efter eget gottfinnande, annonsera Positionen och grundläggande information om Kunden via andra kanaler såsom andra jobbsiter.

  Om Jobshark producerar platsannonsen för en Position, så får Kunden inte använda denna i andra sammanhang än för annonsering på Jobshark portal.

  Kunden får inte vidaredistribuera erhållna Kandidater till tredje part utan Jobsharks godkännande.

  Kunden har en skyldighet att rapportera till Jobshark inom 7 (sju) dagar från det att överenskommelse om anställning gjorts med en Kandidat. Underlåter Kunden att rapportera en anställning inom denna period, har Jobshark rätt till vite om 10.000 SEK per påbörjad månad dock maximalt 120.000 SEK.

 3. Riktlinjer för annonsering
 4. Jobshark tillämpar nedanstående riktlinjer för annonsering. En platsannons får inte användas till att:
  • annonsera mer än ett jobb eller mer än en placeringsort
  • publicera eller erbjuda jobb som inte följer gällande lagstiftning i något avseende inklusive arbetsrättsliga lagar, jämställdhet, diskriminering, olovlig vistelse i Sverige, etc.
  • marknadsföra eller sälja produkter eller tjänster
  • publicera eller erbjuda en affärsmöjlighet som inte innebär anställning enligt vedertagna anställningsförhållanden
  • förorda något speciellt politiskt parti, politiskt program, politiskt ställningstagande eller någon politisk fråga
  • förorda någon speciell religion
  • kräva att Kandidater lämnar information om ras eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, religiös övertygelse, sexuell läggning eller annan information av strikt privat natur


 5. Avgifter och betalningsvillkor
 6. Kunden ska erlägga avgifter för Tjänsten enligt följande:
  • en startavgift som debiteras för varje annons som godkänts och publiceras av Jobshark
  • en rekryteringsavgift per anställning som debiteras när en Kandidat ingår anställningsavtal med Kunden

  Kunden avgör, efter eget gottfinnande, vilka Kandidater som ska anställas.

  Kundens skyldighet att erlägga rekryteringsavgift för en Kandidat föreligger oavsett för vilken Position hos Kunden som Kandidaten anställs. Skyldighet att erlägga rekryteringsavgift föreligger oavsett om kandidaten anställs, eller på annat sätt anlitas, direkt eller indirekt av Kunden. Likaså föreligger skyldighet att erlägga rekryteringsavgift om Kunden vidarebefordrar information om en Kandidat till tredje part, som i sin tur anställer Kandidaten direkt eller indirekt. Jobsharks rätt till ersättning gäller för anställningar ingångna under avtalets giltighetstid och ett (1) år därefter.

  Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta är 12,00% per år. Angivna priser är exklusive mervärdesskatt.

 7. Ansvarsbegränsning
 8. Jobshark är på inget sätt att betrakta som arbetsgivare för Kandidaten.

  Jobshark ansvarar enligt detta avtal inte för några indirekta skador och ansvaret är i varje fall begränsat till det belopp Kunden betalat för Tjänsten.

 9. Avtalsperiod
 10. Tjänsten löper under angiven annonseringsperiod, varefter Kunden har tillgång till informationen i jobbportalen under ytterligare minst ett (1) år. Kunden har rätt att avbryta annonseringen och övriga rekryteringsaktiviteter i förtid.

 11. Hantering av personuppgifter
 12. Jobshark och Kunden är gemensamt personuppgiftsansvariga vad gäller GDPR. Båda parter förbinder sig att följa GDPR och annan relevant lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter.

  En kandidats personuppgifter hanteras först efter acceptans av Jobsharks integritetspolicy.

 13. Tillämplig lag
 14. Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska vara svensk. Eventuell tvist ska prövas av allmän svensk domstol.